Villkoren för Hexagons nyemission fastställda

19 november 2010

Styrelsen i Hexagon har fastställt villkoren och teckningskursen för bolagets nyemission som offentliggjordes den 25 oktober 2010. Varje befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 74 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Hexagon högst cirka 6 521 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 3 937 500 nya serie A aktier och 84 184 907 nya serie B aktier.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 29 november 2010. Detta innebär att Hexagon-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 25 november 2010. Teckningsperioden är från och med den 2 december till och med den 16 december 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 24 november 2010 klockan 10:00 på Torsgatan 11 i Stockholm. Se tidigare pressmeddelande med kallelsen till den extra bolagsstämman för ytterligare information. Se även bifogad pdf för mer information.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon