Effekter av förvärvet av Intergraph

24 november 2010

Den 6 juli 2010 ingick Hexagon AB ett avtal om att förvärva den
amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation för 2 125
MUSD på skuldfri basis. Den 28 oktober 2010 hade alla
godkännanden erhållits varvid förvärvet slutfördes och Intergraph
konsolideras i Hexagon.

Integrationen av Intergraph och Hexagon löper helt enligt plan
och den tidigare kommunicerade helårsprognosen gällande
Intergraph samt de förväntade synergierna kvarstår.

Inför publicering av nyemissionsprospektet samt för att
underlätta analysen av Hexagons bokslut 2010 och framtida
resultatutveckling, kommuniceras här vissa finansiella och
redovisningsmässiga effekter av förvärvet av Intergraph.

Kassaflödespåverkande integrations-, transaktions- och
refinansieringskostnader beräknas uppgå till cirka 510 MSEK. Av
dessa kostnadsförs cirka 380 MSEK i det fjärde kvartalet 2010,
medan resterande cirka 130 MSEK för kostnader relaterade till lån
kapitaliseras och skrivs av över lånens löptid om fem år.
Merparten av de cirka 510 MSEK kommer att utbetalas i det fjärde
kvartalet, medan utbetalningar relaterade till avgångsvederlag
kommer att ske löpande under 2011.

Under fjärde kvartalet 2010 kommer Hexagon dessutom att redovisa
ej kassaflödespåverkande kostnader om cirka 670 MSEK. Dessa
jämförelsestörande poster är relaterade till nedskrivningar av
överlappande teknologier i såväl Hexagon som Intergraph samt till
PPA-justeringar (Purchase Price Allocations) bestående främst av
effekten av att Hexagon anses ha förvärvat Intergraphs varulager
till marknadsvärde samt skillnader i intäktsredovisningen för
förutbetalda intäkter.

Hexagon kommer i det fjärde kvartalet 2010 även att göra
nedskrivningar om cirka 250 MSEK relaterade till affärsområdet
Övrig verksamhet. Denna kostnad är ej kassaflödespåverkande.

MSEK Totalt Jämförelsestörande poster kv4 2010 Över 5 år
Kassaflödespåverkande kostnader 510 380 130
Ej kassaflödespåverkande kostnader 670 670 -
Övrig verksamhet (ej kassaflödespåverkande) 250 250 -

I enlighet med gällande redovisningsregler har Intergraphs samtliga tillgångar och skulder värderats till marknadsvärde vid intagandet i Hexagons koncernredovisning. Skillnaden mellan förvärvspriset och de marknadsvärderade tillgångarna och skulderna, netto, redovisas som goodwill. Efter det att hänsyn tagits till denna marknadsvärdering blir Intergraphs proformaresultaträkning följande:

MSEK kv1–kv3 2010 Helår 2009
Nettoomsättning 4 575 5 890
EBITDA 1 097 1 372
EBIT 929 1 101

Omräknat enligt respektive periods genomsnittsvalutakurs.
Fullständig proformaredovisning kommer att presenteras i kommande
nyemissionsprospekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon
AB, 08 601 26 23
Mattias Stenberg, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande
uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar",
"förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i
detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker
och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom
mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans,
effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande
produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn
på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs
med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa
framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i
sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och
erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande
uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte,
att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB
(publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
november 2010 kl. 08:00.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att
konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och
presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att
öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och
snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare
i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK.
Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon