Hexagon föreslår byte av redovisningsvaluta till euro

25 oktober 2010

Styrelsen i Hexagon AB föreslår att byta redovisningsvaluta från svenska kronor (SEK) till euro (EUR) per den 1 januari 2011.

Som en följd av den ökade globaliseringen av Hexagons verksamhet är bolagets försäljning, kostnader och nettotillgångar idag företrädesvis denominerade i andra valutor än SEK. Idag är endast cirka 5 procent av försäljningen och 5 procent av nettotillgångarna denominerade i SEK.

De utländska valutor som har störst påverkan på Hexagons vinst och nettotillgångar är idag amerikanska dollar (USD), EUR, schweiziska franc (CHF) och kinesiska yuan (CNY). Förvärvet av Intergraph kommer ytterligare att stärka betydelsen av dessa valutor för Hexagon.

Ett byte av redovisningsvaluta från SEK till EUR kommer att minska valutaexponeringen både vad gäller resultaträkningen samt koncernens totalresultat. Hexagonkoncernen kommer också bättre kunna matcha sina skulder mot nettotillgångarna, vilket kommer att stabilisera vissa nyckeltal som är av betydelse för bolagets kapitalkostnad.

Bytet av redovisningsvaluta förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 24 november 2010 klockan 10:00 på Torsgatan 11 i Stockholm. Se separat pressmeddelande med kallelsen till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

 

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 kl 08:00.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon