Hexagon förvärvar Intergraph

7 juli 2010

Press- telefonkonferens idag onsdag den 7 juli klockan 15:00 CET Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén kommer att hålla en presentation idag onsdagen den 7 juli klockan 15:00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Vänligen bekräfta deltagande till info@hexagon.se. Deltagare kan även ringa in på följande nummer: 08 5055 9853, +44 20 3043 2436, +41 44 580 6524 eller +1 866 458 4087.

Presentationen hålls på engelska och en webcast kommer att finnas tillgänglig på Hexagons hemsida för att kunna ta del av presentationen i efterhand.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i Hexagon AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

 

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2010 kl 08:00.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 7 500 medarbetare i 39 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon