Kallelse till extra bolagsstämma i Hexagon AB (publ)

25 oktober 2010

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 november 2010 klockan 10:00 på Torsgatan 11 i Stockholm.

 A.                   RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

 Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 18 november 2010,

 dels anmäla sitt deltagande per post till Hexagon AB, "Bolagsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post bolagsstamma@hexagon.se, senast torsdagen den 18 november 2010 klockan 12:00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person skall även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 18 november 2010, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

 

B.                   ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Godkännande av dagordning.

5.                   Val av en eller två justeringsmän.

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Beslut om byte av bolagets redovisningsvaluta till euro.

8.                   Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

9.                   Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning, bestående av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Fredrik Nordström (AMF), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Aktiefond), har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för stämman.

Beslut om byte av bolagets redovisningsvaluta till euro (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta per den 1 januari 2011 samt att, mot bakgrund härav, tillägg av denna innebörd skall göras i bolagsordningen. För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 22 oktober 2010 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier av serie A och serie B som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie.

Varje ägare av aktier av serie A och serie B skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 29 november 2010.

Teckning av aktier skall ske under perioden fr.o.m. den 2 december 2010 t.o.m. den 16 december 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalning ske kontant senast den 5 januari 2011 eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

C.                   TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag avseende ändring av redovisningsvaluta samt beslut om nyemission jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Stockholm från och med onsdagen den 10 november 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.hexagon.se och på bolagsstämman.

D.                   ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 265 519 770, varav 11 812 500 aktier av serie A (med 10 röster per aktie) och 253 707 270 aktier av serie B (med 1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 371 832 270. Vid tidpunkten för kallelse innehar bolaget 1 152 547 egna aktier av serie B representerande 1 152 547 röster.

 

Stockholm i oktober 2010

Styrelsen

Hexagon AB (publ)

 

  

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i Hexagon AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) "high net worth companies" och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan "relevanta personer"). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 kl 08:00.

 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon