Godkännanden för Hexagons förvärv av Intergraph erhållna

25 oktober 2010

Den 6 juli 2010 ingick Hexagon AB ett avtal om att förvärva den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation. Genomförandet av förvärvet var bland annat villkorat av godkännanden från konkurrensmyndigheter samt CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Alla godkännanden har erhållits, övriga villkor stämts av och förvärvet väntas slutföras torsdagen den 28 oktober 2010 då Hexagon kommer att betala 2 125 MUSD kontant för Intergraph på skuldfri basis.

Intergraph är en ledande leverantör av Enterprise Engineering mjukvara och Geografiska Informationssystem. Dessa mjukvaruprodukter gör det möjligt att presentera och bearbeta komplexa datamängder. Intergraph uppfyller de förutsättningar som Hexagon har formulerat för en mjukvarudriven expansion. Kombinationen av Hexagons ledande mätsystem för datainsamling via luftburen och markbaserad sensorteknologi och Intergraphs ledande ställning inom engineering och geospatial programvara ger Hexagonkoncernen möjlighet att utveckla och leverera unika integrerade lösningar. Intergraphs huvudkontor ligger i Huntsville, Alabama, USA och bolaget har cirka 4 000 anställda i 34 länder.

"Med tillgång till Intergraphs teknologier kan Hexagon erbjuda en marknadsledande mjukvaruplattform som komplement till vår nuvarande produktportfölj. Detta, i kombination med våra globala resurser och kompetenser, ger i det närmaste obegränsade möjligheter att skapa nya kundlösningar. Jag är entusiastisk över att få sätta igång med integrationsprocessen och ser väldigt mycket fram emot att få arbeta tillsammans med våra nya kollegor på Intergraph", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Intergraph kommer att vara ett helägt dotterbolag till Hexagon och kommer att verka under Intergraphs namn och varumärke som ett separat applikationsområde inom Hexagon. Som tidigare meddelats kommer Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén även att tillträda som VD för Intergraph i enlighet med den modell för integration i Hexagonkoncernen som visat sig vara framgångsrik vid koncernens tidigare större förvärv. Intergraphs två divisioner Process, Power & Marine och Security, Government & Infrastructure kommer även fortsättningsvis att ledas av Gerhard Sallinger respektive John Graham.

Som tidigare meddelats, kommer Hexagon att genomföra en nyemission om cirka 6 500 MSEK som ett led i att finansiera förvärvet av Intergraph. Se separat pressmeddelande för ytterligare information om nyemissionen.

Information om de finansiella effekterna av förvärvet av Intergraph kommer att kommuniceras så snart som det är praktiskt möjligt efter det att förvärvet slutförts.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 kl 08:00.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon