Årsredovisning 2009

7 april 2010

2009 i korthet

  • Hexagons nettoomsättning, exklusive Hexpol, uppgick till 11 811 MSEK (13 060), motsvarande en organisk minskning om 19 procent. Marknaden för mätteknik minskade med cirka 25 procent under 2009.
  • Hexagons exponering mot tillväxtmarknader ökade under året från 28 till 33 procent av omsättningen. Kina är den snabbast växande marknaden och står nu för 17 procent av nettoomsättningen (13).
  • Hexagon genomförde ett omstruktureringsprogram som på årsbasis sänkte kostnaderna med cirka 900 MSEK. Av denna besparing är 500–600 MSEK av strukturell karaktär som bidrar till koncernens långsiktiga rörelsemarginalmål. Omstruktureringskostnader hänförbara till 2009 belastade rörelseresultatet med 184 MSEK (100).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 600 MSEK (2 448). Exklusive poster av engångskaraktär och Hexpol uppgick rörelseresultatet till 1 784 MSEK (2 405).
  • Kapitalrationaliseringar bidrog till att det operativa kassaflödet förbättrades med 860 MSEK till 1 610 MSEK.
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,20 SEK (0,50) per aktie, motsvarande 25 procent av nettovinsten.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon