Årsstämma i Hexagon AB

5 maj 2010

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Mario Fontana, Ulf Henriksson och Gun Nilsson samt nyval av Ulrik Svensson och Ulrika Francke såsom ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 875 000 SEK (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas med 650 000 SEK till ordföranden och 350 000 SEK till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 75 000 SEK och ledamot däri 50 000 SEK samt ordföranden för revisionsutskottet 150 000 SEK och ledamot däri 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,20 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 10 maj 2010. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2010.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Fredrik Nordström (AMF) och Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) samt nyval av Henrik Didner (Didner & Gerge Aktiefond), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson och Mario Fontana till ledamöter av revisionsutskottet. Ulrik Svensson valdes in som ny ledamot av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Apportemission

Årsstämman beslutade om apportemission, varvid bolagets aktiekapital ska ökas med högst 100 200 SEK genom utgivande av högst 50 100 nya B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av Leica Geosystems Holdings AG ("Leica") i oktober 2005 i detta bolag fanns cirka 90 000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande Leicakoncernen. Sedan Leica fusionerats med sitt tidigare helägda dotterbolag Leica Geosystems AG avser optionerna aktier i det sistnämnda bolaget. För närvarande utestår totalt cirka 3 340 outnyttjade optioner.

Rätt att teckna de nya Hexagonaktierna i apportemissionen tillkommer optionsinnehavarna i Leica Geosystems AG eller bank som anlitats av Leica Geosystems AG för att kunna tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon till optionsinnehavarna. Optionsinnehavarna ska därvid tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Leica Geosystems AG för varje femton (15) B-aktier i Hexagon som tecknas och härutöver ha rätt att erhålla ett kontantvederlag om 473,80 CHF med avdrag för bestämd teckningskurs enligt optionsvillkoren. Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast den 19 maj 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2011, det vill säga även för räkenskapsåret 2010.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om överlåtelse av egna aktier av serie B för att, som kompletterande alternativ till av årsstämman beslutad apportemission, möjliggöra tillhandahållande av aktier till optionsinnehavare i Leica Geosystems AG.

Företrädesrätt att förvärva aktierna tillkommer nämnda optionsinnehavare i Leica Geosystems AG med rätt för var och en att erhålla ett kontantvederlag om 473,80 CHF samt förvärva högst femton (15) B-aktier per innehavd option innebärande att högst 50 100 B-aktier får överlåtas. Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier senast den 19 maj 2010, varvid betalning ska ske senast samma datum genom överlåtelse av aktier i Leica Geosystems AG som utgivits på grundval av utestående optionsrätter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigandet om återköp syftar även till att möjliggöra för bolaget att utnyttja återköpta egna aktier för att täcka bolagets framtida åtagande att leverera aktier enligt det teckningsoptionsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 14 december 2007.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon