Kallelse till årsstämma i Hexagon AB (publ)

31 mars 2010

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 klockan 17.00 på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med adress Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 28 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.se, alternativt per post till Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post bolagsstamma@hexagon.se, senast torsdagen den 29 april 2010, klockan 12.00.

Fullständig kallelse i bifogad pdf.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon