Bokslutskommuniké 2008

6 februari 2009

Helår 2008 *)

· Orderingången ökade med 5 **) procent till 13 168 MSEK (12 315).
· Nettoomsättningen ökade med 7 **) procent till 13 060 MSEK (11 857).
· Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 2 405 MSEK (2 111).
· Resultatet före skatt ökade med 12 procent till 2 004 MSEK (1 789).
· Resultatet efter skatt ökade med 10 procent till 1 770 MSEK (1 615).
· Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 6,63 SEK (6,05).

Utdelningsförslag
· Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0.50 SEK per aktie.

Bokslutskommunikén 2008 presenteras idag vid en telefonkonferens kl 15:00. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

*) Exklusive Hexpol AB som avskiljdes från Hexagon AB den 1 juni 2008.

**)Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i Hexagon AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

 

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2010 kl 08:00.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 7 500 medarbetare i 39 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon