Årsstämma i Hexagon AB

6 maj 2009

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Mario Fontana, Ulf Henriksson och Gun Nilsson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 075 000 SEK (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas med 650 000 SEK till ordföranden och 350 000 SEK till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 75 000 SEK och ledamot däri 50 000 SEK samt ordföranden för revisionsutskottet 150 000 SEK och ledamot däri 100 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 11 maj 2009. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2009.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Fredrik Nordström (AMF) och Carl Rosén (Andra AP Fonden) samt nyval av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och nyvaldes Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson och Mario Fontana till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Apportemission
Årsstämman beslutade om apportemission, varvid bolagets aktiekapital ska ökas med högst 408 000 SEK genom utgivande av högst 204 000 nya B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av Leica Geosystems Holdings AG ("Leica") i oktober 2005 i detta bolag fanns cirka 90 000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande Leicakoncernen. Sedan Leica fusionerats med sitt tidigare helägda dotterbolag Leica Geosystems AG avser optionerna aktier i det sistnämnda bolaget. För närvarande utestår totalt cirka 13 600 outnyttjade optioner.

Rätt att teckna de nya Hexagonaktierna i apportemissionen tillkommer optionsinnehavarna i Leica Geosystems AG eller bank som anlitats av Leica Geosystems AG för att kunna tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon till optionsinnehavarna. Optionsinnehavarna ska därvid tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Leica Geosystems AG för varje femton (15) B-aktier i Hexagon som tecknas och härutöver ha rätt att erhålla ett kontantvederlag om 473,80 CHF med avdrag för bestämd teckningskurs enligt optionsvillkoren. Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast den 20 maj 2009, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2010, det vill säga även för räkenskapsåret 2009.

Överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade om överlåtelse av egna aktier av serie B för att, som kompletterande alternativ till av årsstämman beslutad apportemission, möjliggöra tillhandahållande av aktier till optionsinnehavare i Leica Geosystems AG.

Företrädesrätt att förvärva aktierna tillkommer nämnda optionsinnehavare i Leica Geosystems AG med rätt för var och en att erhålla ett kontantvederlag om 473,80 CHF samt förvärva högst femton (15) B-aktier per innehavd option innebärande att högst 204 000 B-aktier får överlåtas. Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier senast den 20 maj 2009, varvid betalning ska ske senast samma datum genom överlåtelse av aktier i Leica Geosystems AG som utgivits på grundval av utestående optionsrätter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får därvid ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas genom apport. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigandet om återköp syftar även till att möjliggöra för bolaget att utnyttja återköpta egna aktier för att täcka bolagets framtida åtagande att leverera aktier enligt det teckningsoptionsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 14 december 2007.

Villkorad ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett ska införas i Dagens Industri. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när kallelse ska ske tas bort.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon