Informationsbroschyr om utdelning av Hexagon Polymers

18 april 2008

Så som tidigare kommunicerats har Hexagons styrelse föreslagit att Hexagons aktieägare vid årsstämman den 5 maj 2008 fattar beslut att genom utdelning överföra samtliga aktier i dotterbolaget Hexagon Polymers AB, under namnändring till Hexpol AB, till aktieägarna i Hexagon. Avsikten är att Hexpols B-aktie ska noteras vid OMX Nordiska Börs i Stockholm med första handelsdag den 9 juni 2008.

Hexagon publicerar idag en informationsbroschyr som är ett beslutsunderlag till Hexagons aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av Hexpol. Informationsbroschyren, i såväl svensk som engelsk version, finns tillgänglig på www.hexagon.se. Tryckt version kommer att distribueras till bolagets aktieägare och finns dessutom att beställa från Hexagons huvudkontor eller via bolagets hemsida.

I informationsbroschyren framgår bland annat effekterna för Hexagon av utdelningen av Hexpol, villkor och anvisningar för utdelningen samt en kortfattad beskrivning av Hexpols verksamhet.

Så som tidigare kommunicerats innehar Georg Brunstam posten som VD och koncernchef för Hexpol. Hexpols styrelse kommer att bestå av styrelsens ordförande Melker Schörling samt styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Maths O. Sundqvist samt Ulrik Svensson. Samtliga styrelseledamöter presenteras närmare i informationsbroschyren.

Som Hexpols revisor kommer det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB att fungera med auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam som huvudansvarig revisor.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 10 100 medarbetare i 36 länder och en nettoomsättning om cirka 15 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon