Utdelning av aktierna i HEXPOL

3 oktober 2008

Hexagons årsstämma den 5 maj 2008 fattade beslut om att genom utdelning överföra samtliga aktier i Hexagon Polymers AB (bolaget namnändrat till Hexpol AB) till aktieägarna i Hexagon. Avstämningsdag hos VPC för att erhålla aktier i Hexpol var den 5 juni 2008. Aktierna i Hexagon handlades exklusive rätt till utdelning av aktier i Hexpol från och med den 3 juni 2008. Aktierna i Hexpol noterades vid OMX Nordiska Börs i Stockholm med första handelsdag den 9 juni 2008.

Aktierna i Hexpol delades ut, i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna, proportionerligt till Hexagons aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Hexagon. För varje tiotal aktier av serie A respektive serie B erhölls en aktie av motsvarande serie i Hexpol. Om aktieinnehavet av serie B inte var jämnt delbart med tio erhölls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Hexpol sammanlades till hela aktier i Hexpol, som därefter såldes på OMX Nordiska Börs genom Swedbanks försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalades via VPC till respektive aktieägare.

Motivet till en separat notering av polymerverksamheten är att Hexpol nått en storlek och en lönsamhet som gör verksamheten attraktiv som ett fristående börsnoterat bolag. Uppdelningen möjliggör för ledning och styrelse i både Hexagon och Hexpol att tillvarata de operationella och strategiska möjligheterna i respektive bolag, innefattande ökade förutsättningar att fortsätta växa via nyetableringar och förvärv.

Beskattning

Utdelningen av Hexpol aktier skedde i enlighet med Lex ASEA-reglerna och innebär därför ingen direkt skattekonsekvens i Sverige. Utdelningen kan dock medföra skattekonsekvenser i aktieägarens hemland.

För mer information se informationsbroschyr (länk till höger).

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hexagons utdelning aktier i Hexpol AB.

Av anskaffningsutgiften för aktier i Hexagon AB bör, oavsett serie, 94 procent hänföras till dessa aktier och 6 procent till erhållna aktier i Hexpol AB.

För mer information se Skatteverkets allmänna råd (länk till höger).

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon