Årsredovisning 2007

8 april 2008

2007 i korthet

  • 2007 blev ett finansiellt rekordår med hög organisk tillväxt, hög lönsamhet och starkt kassaflöde.
  • Totalt 18 bolag, med en årlig omsättning om cirka 1 400 MSEK, har förvärvats för att komplettera mätteknikverksamheten.
  • Nettoomsättningen ökade till 14 587 MSEK (13 469), motsvarande en organisk tillväxt om 15 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 27 procent till 2 056 MSEK (1 618).
  • Resultatet per aktie ökade med 36 procent till 6,79 SEK (5,01).
  • Aktiekursen steg med 39 procent och uppgick vid utgången av året till 135 SEK (97).
  • Styrelsen föreslår att öka utdelningen till aktieägarna med 41 procent till 2,35 SEK (1,67) per aktie. Därutöver föreslås en utdelning av polymerverksamheten.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon