Årsstämma i Hexagon

5 maj 2008

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisor

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Ola Rollén, Mario Fontana och Ulf Henriksson samt nyval av Gun Nilsson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 425 000 SEK (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas med 650 000 SEK till ordföranden och 350 000 SEK till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 75 000 SEK och ledamot däri 50 000 SEK samt ordföranden för revisionsutskottet 150 000 SEK och ledamot däri 100 000 SEK.

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för bolaget för en mandattid om fyra år, varvid även beslutades att arvode ska utgå enligt räkning.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,35 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 8 maj 2008. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 13 maj 2008.

Utdelning av aktierna i Hexpol AB

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Hexpol AB (tidigare Hexagon Polymers AB) ska delas ut till Hexagons aktieägare, varvid tio (10) aktier i Hexagon ska medföra rätt till en (1) aktie i Hexpol. Innehavare av aktier av serie A i Hexagon ska erhålla aktie av serie A i Hexpol och innehavare av aktier av serie B i Hexagon ska erhålla aktie av serie B i Hexpol. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 5 juni 2008.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Maths O. Sundqvist, Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur) samt nyval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Maths O. Sundqvist till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Mario Fontana och nyvaldes Gun Nilsson till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Apportemission

Årsstämman beslutade om apportemission, varvid bolagets aktiekapital ska ökas med högst 630 000 SEK genom utgivande av högst 315 000 nya B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av Leica Geosystems Holdings AG ("Leica") i oktober 2005 i detta bolag fanns cirka 90 000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande Leicakoncernen. Sedan Leica fusionerats med sitt tidigare helägda dotterbolag Leica Geosystems AG avser optionerna aktier i det sistnämnda bolaget. För närvarande utestår totalt cirka 28 500 outnyttjade optioner, varav som högst totalt cirka 21 000 optioner kan utnyttjas för teckning av aktier våren 2008.

Rätt att teckna de nya Hexagonaktierna i apportemissionen ska tillkomma optionsinnehavarna eller bank som anlitats av Leica Geosystems AG för att kunna tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon till optionsinnehavarna. Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast den 19 maj 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer, varvid betalning ska ske genom överlåtelse av aktier i Leica Geosystems AG som utgivits på grundval av utestående optionsrätter (apport). De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2009, det vill säga även för räkenskapsåret 2008.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får därvid ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på OMX Nordiska Börs Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på OMX Nordiska Börs Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigandet om återköp syftar även till att möjliggöra för bolaget att utnyttja återköpta egna aktier för att täcka bolagets framtida åtagande att leverera aktier enligt det teckningsoptionsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 14 december 2007.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon