Hexagons bud på NovAtel accepteras

28 november 2007

Hexagon Canada Acquisition Inc., ett helägt dotterbolag till Hexagon AB, har förvärvat samtliga inlämnade aktier som är föremål för uppköpserbjudandet i enlighet med erbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i NovAtel Inc. (NASDAQ: "NGPS") för 50 USD per aktie.

Uppköpserbjudandet och rätten att återkalla aktier förföll klockan 17:00, New York tid, 27 november 2007. Enligt depåbanken för uppköpserbjudandet var 8 647 240 aktier i NovAtel inlämnade och ej återkallade innan erbjudandet förföll (inklusive 306 716 aktier inlämnade i enlighet med förfarandet för garanterad överlämning). Aktieägare som inlämnat aktier innan det att uppköpserbjudandet förföll, och vars aktier inte återkallats, kommer att erhålla 50 USD kontant per aktie. Som ett resultat av förvärvet av aktier i NovAtel genom uppköpserbjudandet äger Hexagon, genom Hexagon Canada, cirka 93,3% av de utestående aktierna i NovAtel utöver de aktier Hexagon och dess dotterbolag ägde före budet.

Hexagon avser att förvärva de resterande utestående aktierna i NovAtel genom ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med kanadensisk lag och under samma villkor som de förvärvade aktierna under uppköpserbjudandet. Efter det att tvångsinlösenförfarandet fullföljts avser Hexagon att avnotera NovAtels aktier från Nasdaq Global Select Market.

Efter att tvångsinlösenförfarandet fullföljts kommer NovAtel att vara ett helägt dotterbolag till Hexagon men kommer att bedriva sina affärsrelationer oberoende av Hexagons övriga dotterbolag.

"Vi är mycket glada över att NovAtel nu blir en del av Hexagonkoncernen. Vi har stora förhoppningar om att NovAtel kommer att fortsätta att utvecklas som en oberoende aktör och växa som en renodlad leverantör på marknaden för precisions positioneringssystem, så kallad Global Navigation Satellite System, till OEM kunder", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Erbjudandet om att köpa NovAtels aktier gäller i enlighet med Amended Offer to Purchase och relaterade dokument som Hexagon, Hexagon Canada och NovAtel anmält till SEC den 19 oktober 2007, samt justerade dokument den 2 november, 7 november, 21 november och 28 november. Aktieägare bör läsa Amended Offer to Purchase och relaterade dokument noggrant eftersom de innehåller viktig information, inklusive bestämmelserna och villkoren för erbjudandet. Aktieägare kan erhålla Amended Offer to Purchase och relaterade dokument, utan kostnad, på SECs hemsida www.sec.gov, från Morrow & Co, LLC telefon 1-800-607-0088, erbjudandets information agent, eller genom Morgan Stanley telefon 1-877-219-1920, dealer manager för erbjudandet, eller genom Mellon Investor Services LLC telefon 1-800-777-3674, depåbank för erbjudandet.

Uttalanden om framtiden
Detta pressmeddelande innehåller prognoser och andra uttalanden om framtiden angående den förväntade utvecklingen av Hexagon till följd av genomförandet av förvärvet, liksom påståenden relaterade till Hexagons produkt- och tjänsteerbjudande och framtida marknader för Global Navigation Satellite System. Påståenden om framtida händelser är baserade på parternas nuvarande förväntningar och är oundgängligen föremål för risker relaterade till, bland annat, förmågan att fullfölja transaktionen. Faktiska resultat kan väsentligen avvika från uttalanden om framtiden. Ytterligare information om övriga risker finns i Hexagons årsredovisning som finns att tillgå på Hexagons hemsida för investerarrelationer på www.hexagon.se.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon