Extra bolagsstämma i Hexagon

14 december 2007

Vid extra bolagsstämma i Hexagon AB idag beslutades att godkänna styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom en riktad emission av 2 500 000 teckningsoptioner. Nämnda teckningsoptioner ska överlåtas till av styrelsen cirka 80 identifierade ledande befattningshavare och nyckelpersoner till ett vederlag om 20 kronor per teckningsoption samt i övrigt reserveras för framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och nyckelpersoner till koncernen.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B i Hexagon AB under perioden från och med 2 juli 2011 till och med 2 januari 2012. Kursen vid nyteckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara vad som följer av en marknadsmässig värdering av optionen inklusive det fastställda optionsvederlaget. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,93 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Hexagon vill erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon