Erbjudandet till NovAtels aktieägare inleds

19 oktober 2007

Idag inleder Hexagon Canada Acquisition Inc., ett helägt dotterbolag till Hexagon, sitt erbjudande om att kontant förvärva samtliga utestående aktier i NovAtel Inc. (NASDAQ: NGPS), till ett pris om 50 USD per aktie, i enlighet med det slutgiltiga avtal som aviserades den 8 oktober 2007. NovAtels styrelse har enhälligt rekommenderat NovAtels aktieägare att acceptera erbjudandet och NovAtels ledning har uttryckt sin avsikt att sälja sina aktier i enlighet med erbjudandet.

Erbjudandet är föremål för särskilda villkor som beskrivs i det så kallade Offer to Purchase dokumentet. Villkoren inkluderar bland annat att minst 66 2/3 procent av antalet aktier, efter utspädning (exklusive aktier som innehas av Hexagon eller dess dotterbolag), har lösts in och att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits.

Erbjudandet till NovAtels aktieägare, och möjligheten för dem att återkalla acceptans av erbjudandet, förfaller kl 17:00 EST den 27 november 2007, såvida inte erbjudandet förlängs.

Erbjudandets fullständiga villkor och bestämmelser beskrivs i dokumenten Offer to Purchase, Letter of Transmittal och övriga relevanta dokument som registrerats hos SEC (United States Securities and Exchange Commission) den 19 oktober 2007. Samtidigt har NovAtel registrerat ett så kallade Directors' Circular dokument hos SEC. Kopior av dokumenten Offer to Purchase, Directors' Circular, Letter of Transmittal och övriga relevanta dokument kan beställas, utan kostnad, enligt nedan.

Hexagons private placement i NovAtel, som aviserades den 8 oktober 2007, genomfördes den 17 oktober 2007. I enlighet med avtalet förvärvade Hexagon aktier i NovAtel och ett konvertibelt skuldebrev till aktier i NovAtel till ett pris om 50 USD per aktie. Exklusive aktierna som förvärvas via erbjudandet till NovAtels aktieägare, och efter effekten av de aktier som emitterats och kan emitteras till Hexagon via private placement transaktionen, kommer Hexagon att äga 16,6 procent av NovAtels utestående aktier.

Uttalanden om framtiden
Detta pressmeddelande innehåller prognoser och andra uttalanden om framtiden angående den förväntade utvecklingen av Hexagon till följd av genomförandet av förvärvet, liksom påståenden relaterade till Hexagons produkt- och tjänsteerbjudande och framtida marknader för Global Navigation Satellite System. Påståenden angående framtida händelser är baserade på parternas nuvarande förväntningar och är oundgängligen föremål för risker relaterade till, bland annat, erhållandet av ett tillräckligt antal aktier av det totala antalet aktier och myndigheters godkännande av förvärvet, den möjliga inverkan på NovAtels verksamhet hänförlig osäkerheter om förvärvet, möjligheten att behålla NovAtels anställda och Hexagons förmåga att med framgång integrera NovAtel och uppnå förväntat värde. Det faktiska resultatet kan väsentligen avvika från prognosen och andra uttalanden om framtiden. Ytterligare information om övriga risker finns i Hexagons årsredovisning som finns att tillgå på Hexagons hemsida för investerarrelationer på www.hexagon.se.

För beställning av dokumentation för erbjudandet till NovAtels aktieägare kontakta:
Morrow & Co., LLC, telefon +1 800 607-0088
Morgan Stanley & Co. Incorporated, telefon +1 877 219-1920

För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, telefon 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon