Tvångsinlösen av aktier i Leica Geosystems AG

10 augusti 2006

Som förväntat har domstolen i St Gallen fattat beslut om tvångsinlösen av de kvarvarande aktierna i Leica Geosystems Holdings AG (Leica). Vederlaget för dessa utestående aktier bestämdes till 440 CHF och fem B-aktier i Hexagon per aktie i Leica (dvs detsamma som i budet på Leica) samt därtill ett kontantvederlag om 28,11 CHF som kompensation för den utspädningseffekt som nyemissionen i maj 2006 medförde.

Mot bakgrund härav har styrelsen för Hexagon, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 10 augusti 2006 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 794 540 kronor genom utgivande av 198 635 nya B-aktier för att kunna fullfölja tvångsinlösenförfarandet enligt ovan. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma innehavare av sådana aktier i Leica som omfattas av tvångsinlösenförfarandet med rätt och skyldighet för tecknarna att betala för de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina respektive aktier i Leica.

Både kontantvederlaget och Hexagonaktierna beräknas komma att överföras till de som omfattas av tvångsinlösenförfarandet omkring den 25 augusti 2006.

Som tidigare kommunicerats kommer Leicaaktien till följd av tvångsinlösenförfarandet att avnoteras från SWX Swiss Exchange.

För ytterligare information kontakta:

Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27

Hexagon AB is a global technology group with strong market positions within measurement technologies, polymers and key components. Hexagon's vision is to be number one or number two in each strategic business area. The group has about 7 800 employees in 30 countries and net sales in the present group structure of more than 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon