Hexagon konfirmerar synergierna för Leica Geosystems förvärvet

12 januari 2006

För att underlätta för den externa marknaden att analysera bolagets bokslut 2005 samt bolagets framtida resultatutveckling, har Hexagon valt att kommunicera redovisningseffekterna av förvärvet av Leica Geosystems.

I enlighet med gällande redovisningsregler har förvärvskostnaden för Leica Geosystems fördelats till marknadsvärde för alla tillgångar och skulder. Effekten av dessa PPA-justeringar (Purchase Price Allocation) innebär ökade årliga avskrivningar för Leica Geosystems. I samband med övertagandet har dessutom överlappande mjukvaruutveckling i Leica Geosystems skrivits av med 162 MSEK. Nettoeffekten av båda dessa justeringar, PPA justering och nedskrivning av mjukvara, medför att de totala årliga avskrivningskostnaderna minskar marginellt jämfört med vad Leica Geosystems redovisade som ett självständigt bolag.

Effekten av att Hexagon anses ha förvärvat Leica Geosystems varulager till marknadsvärde, dvs att försäljningen av detta varulager endast ger en marginell handelsvinst, medför en icke återkommande kostnad i kvartal fyra om 150 MSEK. Denna engångseffekt uppstår endast i kvartal fyra när detta lager omsätts.

De omstruktureringskostnader som uppstått i samband med integrationen av Leica Geosystems och Hexagon under kvartal fyra uppgår till 116 MSEK. På årsbasis förväntas dessa kostnader ge en besparing om ca 150 MSEK. Det är inte uteslutet att ytterligare omstruktureringskostnader kan komma att belasta resultatet under 2006.

Sammantaget innebär det för helåret 2005 att nettot av extraordinära intäkter och kostnader uppgår till -80 MSEK, inklusive under kvartal tre 2005 redovisade extraordinära intäkter om 457 MSEK och kostnader om -109 MSEK.

Integrationen av Leica Geosystems och Hexagon löper helt enligt plan och synergierna som kommunicerats tidigare, dvs 270 MSEK över en 3-4 års period, varav målet, 100 MSEK under 2006, kommer att överträffas.

Hexagons styrelse avser att besluta om företrädesemission för befintliga aktieägare om ca 2 700 MSEK för att finansiera förvärvet av Leica Geosystems samt den planerade fortsatta expansionen av Hexagon. Nyemissionen beräknas genomföras under det andra kvartalet 2006.

En presentation av effekterna av förvärvet av Leica Geosystems kommer att ges via en telefonkonferens torsdag 12 januari kl 15:00. För deltagande, se instruktion på vår hemsida www.hexagon.se

 För ytterligare information kontakta:
 Ola Rollén, VD, Hexagon AB	08 601 26 20
 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB	08 601 26 20
 Sara Kraft, IR Manager, Hexagon AB	08 601 26 27
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon