Kallelse till Extra bolagsstämma i Hexagon

16 februari 2006

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 mars 2006, klockan 15:00 på IngenjörsVetenskapsAkademin (IVA), Grev Turegatan 14 i Stockholm.

A. Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 11 mars 2006 (på grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast fredagen den 10 mars 2006),

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hexagon AB, "Bolagsstämma", Box 1112, 131 26 Nacka Strand, eller per telefon 08-601 26 20, eller per telefax
08-601 26 21, eller per e-post bolagsstamma@hexagon.se, senast måndagen den 13 mars 2006, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste på grund av mellankommande veckoslut vara genomförd senast fredagen den 10 mars 2006, vilket innebär att aktieägare måste meddela sin önskan härom till förvaltaren i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen har den 14 februari 2006 beslutat att öka bolagets aktiekapital med högst 94 188 948 kronor genom en emission av högst 1 050 000 aktier av serie A och högst 22 497 237 aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Härvid skall aktieägare av serie A och serie B äga primär företrädesrätt att teckna aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt skall inte ske.

Nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter utgivna 2003 skall vara verkställd senast den 7 mars 2006 för att aktie som tillkommit på grund av sådan nyteckning skall medföra rätt att delta i emissionen.

Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i nyemissionen skall vara den 22 mars 2006. Styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig skall bemyndigas att senast tre dagar innan avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Teckning av de nya aktierna i emissionen skall ske under perioden från och med den 27 mars till och med den 12 april 2006, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast den 26 april 2006, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2006, dvs. även för räkenskapsåret 2005.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

C. Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga beslut om nyemission samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Nacka Strand från och med fredagen den 3 mars 2006. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.hexagon.se och på bolagsstämman.

Nacka Strand i februari 2006
Styrelsen
Hexagon AB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon