Utbytesrelation och emissionskurs fastställda

15 mars 2006

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien.

· Aktieägare äger rätt att teckna en ny aktie för varje fyrtal gamla aktier.
· Emissionskurs 155 kronor per aktie.
· Teckningstid 27 mars - 12 april 2006.

Styrelsen för Hexagon AB (publ) har idag fastställt utbytesrelation och emissionskurs för Hexagons nyemission som beslutades den 14 februari 2006. Emissionsbeslutet innebär att aktieägarna får teckna en ny aktie för varje fyrtal gamla aktier. Aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Emissionskursen är 155 SEK, vilket innebär att nyemissionen tillför Hexagon högst cirka 2 700 MSEK.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 69 900 108 kronor genom utgivande av högst 787 500 nya aktier av serie A och högst 16 687 527 aktier av serie B. Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i nyemissionen är den 22 mars 2006. Teckning ska ske under perioden från och med den 27 mars till och med den 12 april 2006, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B äger rum vid Stockholmsbörsen samt vid SWX Swiss Exchange under perioden från och med den 27 mars till och med den 7 april 2006. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2006, det vill säga även för räkenskapsåret 2005.

Nyemissionen genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet efter förvärvet av mätteknikbolaget Leica Geosystems samt för att finansiera den planerade fortsatta expansionen av Hexagon. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 17 mars 2006 i Stockholm.

Som tidigare meddelats har Melker Schörling, med 22,8 procent av aktiekapitalet i Hexagon, förbundit sig gentemot bolaget att teckna aktier till ett sammanlagt värde av lägst cirka 748 MSEK i nyemissionen motsvarande cirka 27,6 procent av nyemissionen, varav 22,8 procent avser teckning med stöd av egna teckningsrätter och 4,8 procent teckning utan stöd av teckningsrätter. Maths O Sundqvist, med 14,3 procent av aktiekapitalet i Hexagon, har på motsvarande sätt förbundit sig gentemot bolaget att teckna aktier till ett sammanlagt värde av lägst cirka 469 MSEK i nyemissionen motsvarande cirka 17,3 procent av nyemissionen, varav 14,3 procent avser teckning med stöd av egna teckningsrätter och 3,0 procent teckning utan stöd av teckningsrätter.

Som tidigare har aviserats är utestående aktier i Leica Geosystems Holdings AG föremål för tvångsinlösenförfarande i Schweiz och bedöms föranleda utgivande av ytterligare cirka 200 000 aktier i Hexagon jämte ett kontantvederlag. I detta tvångsinlösenförfarande kommer Hexagon att ställa sig positivt till att minoritetsaktieägarna i Leica Geosystems Holdings AG vederbörligen kompenseras för de ekonomiska effekter avseende Hexagonaktien som följer av den föreslagna nyemissionen.

Tidplan för nyemissionen:

 17 mars 2006      Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens
             beslut om nyemission. Sista dag för handel med
             Hexagonaktien inklusive rätt till deltagande i
             nyemissionen.
             
 20 mars 2006      Första dag för handel med aktien exklusive rätt
             till deltagande i nyemissionen.
             
 22 mars 2006      Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i
             nyemissionen, det vill säga de aktieägare som är
             registrerade som aktieägare i Hexagon AB:
             s aktiebok denna dag kommer att erhålla
             teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
             
 27 mars - 7 april 2006 Handel med teckningsrätter.
             
 27 mars - 12 april 2006 Teckningstid.

För ytterligare information:
Sara Kraft, IR Manager: 08 601 26 27

Inget i detta pressmeddelande skall anses utgöra ett erbjudande att investera i eller på annat sätt handla med Hexagonaktier. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Nothing in this press release shall be deemed to constitute an offer to invest or otherwise deal in shares in Hexagon. The preferential rights issue is not directed towards shareholders in the United States of America, Canada, Japan or Australia or other countries where participation requires further prospectuses, registrations or other measures than what follows from Swedish law. Neither the subscription rights, the BTA (interim) shares or the new shares will be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 ('the Securities Act') or any provincial act in Canada and may not be transferred or offered for sale in the United States of America or in Canada or to persons resident there or for the account of such persons other than in such exceptional cases that do not require registration in accordance with the Securities Act or any provincial act in Canada.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon