Årsstämma i Hexagon

4 maj 2006

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) idag fattades följande beslut.

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Ola Rollén, Marianne Arosenius och Carl-Henric Svanberg samt nyval av Mario Fontana. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1 950 000 kronor att fördela med 600 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor till vice ordföranden och 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Maths O. Sundqvist till vice ordförande i styrelsen.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 9 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 12 maj 2006.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt nyval av Magnus Bakke (Robur) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007, varvid Melker Schörling utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Maths O. Sundqvist till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Marianne Arosenius och Mario Fontana till nya ledamöter av revisionsutskottet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission
Med anledning av pågående tvångsinlösenförfarande av utestående aktier i det av Hexagon förvärvade schweiziska bolaget Leica Geosystems Holding AG ("Leica") bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 800 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 B-aktier. Emissionen skall ske med bestämmelse om apport i anledning av förvärv som sålunda kan komma att ske av kvarvarande utestående aktier i Leica. Rätt att teckna de nya B-aktierna skall endast tillkomma innehavare av sådana B-aktier i Leica som omfattas av tvångsinlösenförfarandet med rätt och skyldighet för tecknarna att betala för de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina respektive aktier i Leica, i enlighet med villkoren för sådana förvärv.

Apportemission
Årsstämman beslutade vidare om apportemission, varvid bolagets aktiekapital skall ökas med högst 800 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 nya B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av Leica i oktober 2005 i detta bolag fanns ca 90 000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande Leicakoncernen. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma optionsinnehavare i Leica eller bank som anlitats av Leica för att kunna tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon till optionsinnehavarna. Betalning för de nya aktierna skall ske genom överlåtelse av aktier i Leica som utgivits på grundval av utestående optionsrätter i Leica. Tecknare av de nya aktierna skall tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Leica för varje fem (5) B-aktier i Hexagon som tecknas och härutöver erhålla ett kontantvederlag om 440 CHF med avdrag för bestämd lösningskurs enligt optionsvillkoren. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2007, d.v.s. även för räkenskapsåret 2006.

Bemyndigande för styrelsen att uppta finansiering
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma låta bolaget uppta för bolagets ändamål behövliga kreditfaciliteter respektive utnyttja redan upptagna kreditfaciliteter i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta respektive fortsatt utnyttja redan upptagen finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon