Ledande befattningshavare investerar 131 MSEK

21 april 2005

Ett 30-tal ledande befattningshavare i Hexagonkoncernen har via en nyemission förvärvat 732 805 aktier av serie B i Hexagon AB. Aktierna har förvärvats för 131 MSEK och motsvarar 4 procent av aktiekapitalet och knappt 3 procent av röstetalet.

Bakgrunden till nyemissionen är förfall av ett teckningsoptionsprogram som utfärdades i maj 2000. Under 2000 och 2001 har Hexagon erbjudit de befattningshavare, som ansetts ha möjlighet att påverka Hexagons utveckling, att köpa teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har vid varje tillfälle överlåtits till marknadsvärde, och har sammantaget kostat optionsinnehavarna drygt 7 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef   		
 Hexagon AB	
 Tel: +46-8-601 26 20	
 Håkan Halén, CFO                   
 Hexagon AB
 Tel: +46-8-601 26 20

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättningstakt uppgår till cirka 9 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon