Extra bolagsstämma i Hexagon

15 september 2005

Hexagon har lämnat ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Leica Geosystems Holdings AG, Schweiz ("Leica") att förvärva samtliga aktier i Leica. Enligt det offentliga erbjudandet har Hexagon för varje aktie i Leica erbjudit dels ett kontantvederlag om 440 schweiziska franc, dels fem nya B-aktier i Hexagon. Mot bakgrund av att erbjudandet delvis består av ett vederlag i form av nya aktier i Hexagon, hade styrelsen lagt fram vissa förslag till beslut inför en extra bolagsstämma i Hexagon, vilka krävdes för att kunna fullfölja erbjudandet.

Vid den extra bolagsstämman som hölls idag beslutades bl.a. om sådan ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier som krävs för att genomföra det offentliga erbjudandet.

Bolagsstämmans beslut är villkorade av att Hexagons styrelse offentliggör beslut att fullfölja det offentliga erbjudandet.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalet i bolaget skall utgöra lägst 230 000 000 kronor och högst 920 000 000 kronor samt, att om aktier utges i två serier, A-serien får omfatta högst 50 procent och B-serien högst 95,6 procent av de vid varje tillfälle utestående aktierna.

Apportemission
Bolagsstämman beslutade att Hexagons aktiekapital skall ökas med högst 52 963 940 kronor genom nyemission av högst 13 240 985 B-aktier om vardera nominellt fyra (4) kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma innehavare av aktier i Leica som i enlighet med villkoren för det offentliga erbjudandet har accepterat detta, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina aktier i Leica, varvid tecknarna för varje aktie i Leica skall äga rätt att teckna fem (5) nya B-aktier i Hexagon och härutöver erhålla kontantvederlag i enlighet med villkoren för erbjudandet.

De nya aktierna i Hexagon skall tecknas på teckningslista senast den 20 oktober 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för de nya aktierna i Hexagon skall ske genom överlåtelse till Hexagon av de aktier i Leica som utnyttjats för teckning enligt ovan såsom apportegendom senast den 28 oktober 2005, med rätt för styrelsen att förlänga betalningstiden.

Bemyndigande om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 26 481 968 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 6 620 492
B-aktier om vardera nominellt fyra (4) kronor.

Emission skall ske med bestämmelse om apport i anledning av förvärv som kan komma att ske av utestående aktier i Leica efter det att betalning skett i enlighet med villkoren för det offentliga erbjudandet, varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma ägare av aktier i Leica med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina aktier i Leica i enlighet med villkoren för sådana kommande förvärv.

Hexagons styrelse har, sedan den extra bolagsstämman fattat beslut enligt ovan, beslutat enligt följande:

· att godkänna ett emissionsprospekt upprättat i enlighet med aktiebolagslagens tillämpliga regler härom att hållas tillgängligt för aktieägarna i Leica fr.o.m. den 19 september 2005;
· att kungörelse av den extra bolagsstämmans emissionsbeslut skall införas per den 19 september 2005 i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet; och
· att teckningsperioden för den av den extra bolagsstämman beslutade nyemissionen skall inledas den 22 september 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	
 Tel: + 46 8 601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: + 46 8 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon