Bolagsstämma i Hexagon

3 maj 2005

Vid ordinarie bolagsstämma i Hexagon AB (publ) idag fattades följande beslut.

Styrelse
Samtliga styrelseledamöter Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Ola Rollén, Marianne Arosenius och Carl-Henric Svanberg omvaldes, med Melker Schörling som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 975 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden, 225 000 kronor till vice ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Maths O Sundqvist till vice ordförande i styrelsen.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 9 maj 2005. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg omkring torsdagen den 12 maj 2005.

Valberedning samt ersättnings- och revisionskommitté
Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) valdes till ledamöter av valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 2006, varvid Melker Schörling utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling, Maths O Sundqvist och Ola Rollén till ledamöter i ersättningskommittén och Hans Nergårdh och Maths O Sundqvist omvaldes till ledamöter av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Fondemission och split 3:1
Stämman beslutade att genom fondemission öka bolagets vid tidpunkten för beslutet till 192 242 820 kronor uppgående aktiekapital, fördelat på 1 050 000 aktier av serie A och 18 174 282 aktier av serie B, envar aktie å nominellt 10 kr, med 38 448 564 kronor till 230 691 384 kronor genom överföring av 38 448 564 kronor från bolagets överkursfond till dess aktiekapital. Emissionen genomförs genom uppskrivning av aktiernas nominella belopp från 10 kronor till 12 kronor per aktie.

Vidare beslutade stämman att efter företagen fondemission, aktiernas nominella belopp skall sänkas från 12 kronor till 4 kronor per aktie (split 3:1), varvid envar ägare av aktier av serie A och serie B skall vara berättigad att i utbyte mot av honom ägd aktie utan betalning erhålla 3 nya aktier av samma serie, envar aktie å nominellt 4 kronor.

Fondemission och split beräknas verkställas hos VPC AB omkring den 27 maj 2005.

Godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. (LEO-lagen) av SwePart AB:s överlåtelse av Tjusts Mekaniska Verkstad AB
Stämman godkände det av Hexagon helägda dotterbolaget SwePart AB:s överlåtelse av samtliga aktier i Tjusts Mekaniska Verkstad AB till Anders Wallén och Christer Eresjö genom överlåtelseavtal daterat den 21 april 2004. Anders Wallén var vid överlåtelsetidpunkten anställd såsom verkställande direktör i Tjusts Mekaniska Verkstad AB. Köpeskillingen uppgick till 100 000 kronor. Tillträde skedde den 3 maj 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	
 Tel: + 46 8 601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: + 46 8 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon