Förvärv av Leica-aktier samt beslut om nyemission

7 december 2005

Hexagon har avtalat om förvärv av totalt 16 400 stycken utestående aktier i Leica Geosys-tems. Säljarna av aktierna erhåller för varje aktie i Leica Geosystems samma som tidigare Leica aktieägare, dvs ett kontantvederlag om 440 CHF plus 5 nya B-aktier i Hexagon. Ef-ter förvärv av dessa aktier uppgår Hexagons ägarandel till 99,2 procent.

I anledning av nämnda förvärv av Leica-aktier, beslutade styrelsen i Hexagon idag med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 15 september 2005 att emittera nya B-aktier i bolaget. Beslutet innebär att Hexagons aktiekapital skall ökas med 328 000 kronor genom nyemission av 82 000 B-aktier om vardera nominellt 4 kronor. Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma säljarna av dessa aktier med rätt och skyldighet för dessa tecknare att betala de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina aktier i Leica Geosystems, varvid tecknarna för varje aktie i Leica Geosystems skall äga rätt att teckna 5 nya B-aktier i Hexagon och härutöver erhålla kon-tantvederlag i enlighet med de aktieöverlåtelseavtal som träffats med tecknarna.

Teckningsperioden för nyemissionen inleds per dagens datum. De nya aktierna i Hexagon skall tecknas på teckningslista senast den 8 december 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för de nya aktierna i Hexagon skall ske genom överlåtelse till Hexagon av de aktier i Leica Geosystems som utnyttjats för teckning enligt ovan såsom apportegendom senast den 9 december 2005, med rätt för styrelsen att förlänga betalningstiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	
 Tel: + 46 8 601 26 20	

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: + 46 8 601 26 20

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon