Delårsrapport januari - mars 2004

5 maj 2004

Första kvartalet 2004

· Orderingången ökade med 2 % till 1 950 MSEK (1 907). I fasta
växelkurser samt jämförbar struktur var ökningen 10 %.
· Nettoomsättningen minskade med - 5 % till 1 760 MSEK (1 847). I
fasta växelkurser och jämförbar struktur var den organiska tillväxten 3
%.
· Resultatet före skatt ökade med 23 % till 86 MSEK (70).
Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med -7
MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 27 % till 57 MSEK (45).
Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med -5
MSEK.
· Resultat per aktie ökade med 27 % till 3,08 SEK (2,43).
Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med 0,27
SEK.
· Förvärvet av Thona group godkänt av konkurrensmyndigheterna -
konsolideras från den 30 april 2004.

För ytterligare information, kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, tel 08-601 26 20
Håkan Halen, CFO, Hexagon AB, tel 08-601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra af-färsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon