Hexagon förvärvar mätteknikbolag

16 juli 2004

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i det franska mätteknikbolaget Romer S.A. Förvärvet genomförs med effekt från den 1 juli 2004, och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Bolagets huvudprodukt är så kallade "articulated arms" vilka används för att mäta objekt tredimensionellt inom en rad branscher. Romer var först att lansera portabla armar för mätändamål. Utveckling och tillverkning sker i Montoire, Loire, Frankrike. Distributionen sker i egen regi samt via externa distributörer över hela världen. Romer omsatte, 2003, ca 8 MEUR och har ca 40 anställda. Säljaren tillika grundaren av bo-laget, Romain Granger, kommer att kvarstå som VD och forskningsansvarig för arti-culated arms-teknologin.

Hexagon kommer att fortsätta att driva Romer i huvudsak enligt nuvarande koncept. De största synergierna förväntas inom distributionsområdet där nuvarande egen och extern distribution utökas med Hexagons distributionsnät samt inom mjukvaruområ-det där Hexagons mjukvara PCDMIS anpassas till Romers produkter.

Förvärvet medför att Hexagon kompletterar sitt produktutbud inom mätteknik med den så kallade articulated arm-tekniken. Detta innebär att Hexagon får en stark mark-nadsposition inom ett snabbväxande segment av mätteknikmarknaden. Hexagons re-surser inom FoU kommer att tillföra Romer ett unikt mätteknikkunnande samtidigt som Hexagons globala försäljnings- och servicenät nu kommer att representera Ro-mers produkter. Romers kompetens inom ett antal specialapplikationer kommer Hex-agon tillgodo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	 
 Tel: +46-8-601 26 20	

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområ-den: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Poly-mers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 pro-cent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 8 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon