Hexagon förvärvar mätteknikbolag

3 augusti 2004

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i det Amerikanska mätteknikbolaget Romer Cimcore Inc. Förvärvet, som är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, beräk-nas konsolideras med effekt från den 1 augusti 2004, och kommer att bidra positivt till Hexa-gons resultat från start.

Bolagets huvudprodukt är så kallade "articulated arms" vilka används för att mäta objekt tre-dimensionellt inom en rad branscher. Romer Cimcore och, Hexagons tidigare förvärv, Romer S. A. (Se press release från 2004-07-15) var samma bolag från starten 1986 fram till delning-en av bolaget 1999. Genom att åter fusionera de två bolagen under Hexagons kontroll skapas en ledande aktör inom området. Romer Cimcores utveckling och tillverkning sker i Carlsbad, Kalifornien, U. S. A. Distributionen sker i egen regi samt via externa distributörer över hela världen. Romer Cimcore omsatte, 2003, ca 16 MUSD och har ca 60 anställda. Säljaren tillika grundaren av bolaget, Homer Eaton, kommer att kvarstå som forskningsansvarig för articula-ted arms-teknologin.

Hexagon kommer att fortsätta att driva Romer S.A. och Romer Cimcore Inc. i huvudsak en-ligt nuvarande koncept. De största synergierna förväntas inom distributionsområdet där nuva-rande egen och extern distribution utökas med Hexagons distributionsnät samt inom mjukva-ruområdet där Hexagons mjukvara PCDMIS anpassas till Romers produkter. Samtidigt ska-pas en stark utvecklingsorganisation genom fusionen av de två bolagen. Detta kommer att resultera i en snabbare utvecklingstakt av nya portabla mätsystem.

Förvärvet medför att Hexagon förstärker sin position inom articulated arm-marknaden. Detta innebär att Hexagon får en stark marknadsposition inom ett snabbväxande segment av mätt-eknikmarknaden. Hexagons resurser inom FoU kommer att tillföra Romer-bolagen ett unikt mätteknikkunnande samtidigt som Hexagons globala försäljnings- och servicenät nu kommer att representera Romers produkter. Romers kompetens inom ett antal specialapplikationer kommer Hexagon tillgodo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Rollén, VD och koncernchef
Hexagon AB
Tel: +46-8-601 26 20

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområ-den: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Poly-mers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 pro-cent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 8 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon