Hexagon förvärvar global polymerkoncern

22 mars 2004

Hexagon har avtalat om att förvärva den belgiska koncernen Thona Group, med verk-samhet i Belgien, Tjeckien, Canada och USA. Säljaren är ett konsortium lett av det amerikanska investmentbolaget Andlinger & Company Inc. Thona Group är en tek-niskt avancerad leverantör med kapacitet att tillverka såväl gummi- som TPE-blandningar. Koncernen omsätter ca 100 MEUR per år och har ca 270 anställda. För-värvet, som är villkorat av godkännande från tyska konkurrensmyndigheter, beräknas ske per den 30 april 2004.

Hexagon är idag via sitt affärsområde Hexagon Polymers den ledande polymerleve-rantören i Europa. Genom förvärvet blir Hexagon världsledande. Förvärvet medför betydande samordningsvinster inom produktion samt inköp av råvaror. Inom industrin är outsourcing-trenden, att blanda råvaror till halvfabrikatet polymerer, stark, varför det finns underlag för en fortsatt kraftig marknadstillväxt.

Genom förvärvet förverkligar Hexagon den strategiska inriktning som presenterades i maj 2003 avseende att etablera affärsområdet Hexagon Polymers som en världsledan-de leverantör av polymerprodukter. Förvärvet kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Förvärvet kommer att presenteras via en telefonkonferens måndagen den 22 mars 2004, klockan 15.00. Se instruktion www.hexagon.se .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Ola Rollén, VD och koncernchef             	
 Hexagon AB	
 Tel: + 46 8 601 26 20	

Lars Olofsson, VD
Hexagon Polymers
Tel: + 46 371 848 01

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra af-färsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon