Bolagsstämma i Hexagon

5 maj 2004

Vid ordinarie bolagsstämma i Hexagon AB (publ) idag fattades följande beslut.

Styrelse och revisor
Samtliga styrelseledamöter Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Ola Rollén och Carl-Henric Svanberg omvaldes. Dessutom utsågs Marianne Arosenius till styrelseledamot genom nyval. Arosenius, född 1962, är civilingenjör från KTH och har en MBA från Harvard. Under många år har Marianne Arosenius haft ledande befattningar inom olika delar av ABB-koncernen. Hon var fram till 2003 Vice President i Allgon System AB och dessförinnan VD i Softronic AB. Arosenius bedriver för närvarande egen konsultverksamhet och är styrelseledamot i Bindomatic AB.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 975.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande och Maths O Sundqvist till vice ordförande.

Till revisor utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Peter Lander som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 4,60 kronor per aktie. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av Hexagons aktieinnehav om 1.404.823 B-aktier i det O-listenoterade bolaget VBG AB. Utdelning skall ske i proportion till aktieägarnas innehav av aktier i Hexagon, innebärande att för varje 13,16285 A- och/eller B-aktier i Hexagon erhålls 1 aktie i VBG. På grund av utdelningsrelationen kommer samtliga aktieägare i Hexagon att erhålla andelar av aktie i VBG. Sådana andelar kommer att automatiskt sammanläggas och säljas för aktieägarnas räkning, varefter aktieägarna erhåller sin andel av försäljningslikviden kontant.

Som avstämningsdag för ovanstående utdelningar fastställdes måndagen den 10 maj 2004. Utdelningarna beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg omkring torsdagen den 13 maj 2004. Den som då är berättigad till utdelning kommer att erhålla kontantlikvid respektive VP-avi utvisande innehavet av aktier i VBG.

Nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté
Melker Schörling och Maths O Sundqvist omvaldes till ledamöter av nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämma 2005. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling, Maths O Sundqvist och Ola Rollén till ledamöter i ersättningskommittén och Hans Nergårdh och Maths O Sundqvist omvaldes till ledamöter av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m (LEO-lagen) av Tecla ABs överlåtelse av Metodsvets i Kungälv AB
Stämman godkände det av Hexagon helägda dotterbolaget Tecla ABs överlåtelse av samtliga aktier i Metodsvets i Kungälv AB till Fiveowner AB genom överlåtelseavtal daterat den 19 november 2003. Fiveowner AB ägdes vid överlåtelsetidpunkten av personer anställda i bolag inom Hexagonkoncernen. Köpeskillingen uppgick till 3.600.000 kronor. Tillträde skedde den 2 januari 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Rollén, VD och koncernchef , Hexagon AB, Tel +46 8 601 26 20
Håkan Halén, CEO, Hexagon AB, Tel +46 8 601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra af-färsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon