Delårsrapport januari - september 2003

30 oktober 2003

Tredje kvartalet 2003

·Nettoomsättningen ökade till 1 605 MSEK (1 589). I fasta
växelkurser innebar detta en organisk tillväxt om 6 %.
·Resultat efter skatt 29 MSEK (21).
·Resultatet per aktie ökade med 38 % till 1,57 SEK (1,14).
·Kassaflödet per aktie ökade med 61 % till 8,33 SEK (5,19).

 Nio månader 2003
 ·Nettoomsättningen ökade under perioden med 4 % till 5 277 MSEK
 (5 066). I fasta växelkurser ökade omsättningen med 9 %.
 ·Resultat efter skatt 133 MSEK (111), vilket motsvarar 7,19 SEK
 per aktie (6,51).
 ·Resultatet före skatt, exklusive realisationsvinster och
 jämförelsestörande poster, ökade med  13 % till 207 MSEK (184).
 Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med 32
 MSEK.
           Tredje kvartalet        Nio månader
         2003 2002  Förändring  2003  2002  Förändring
               Redo- Valuta-        Redo- Valuta-
               visad just.         visad  just.
 Orderingång   1 630   1 -3 %   2 % 5 296 5 074  4 %   9 %
             675
 Nettoomsättning 1 605   1  1 %   6 % 5 277 5 066  4 %   9 %
             589
 EBITA        87  88 -1 %   10 %  328  341  -4 %   8 %
  Marginal %   5,4  5,5 -0,1   0,2  6,2  6,7  -0,5   -0,1
 EBIT 1       68  66  3 %   17 %  270  275  -2 %   11 %
 Resultat före                              
 skatt, exkl     50  37 35 %   57 %  207  184  13 %   30 %
 jämförelsestör.
 Poster
 Resultat före    50  45 11 %   29 %  207  194  7 %   23 %
 skatt
 Resultat efter   29  21 38 %   64 %  133  111  20 %   40 %
 skatt
 Resultat per   1,57 1,14 38 %   64 %  7,19  6,51  10 %   29 %
 aktie
 Kassaflöde per  8,33 5,19 61 %      14,49 10,15  43 %     
 aktie

Presentation av bokslutet kommer
att ske via en telefonkonferens
se instruktion www.hexagon.se

För ytterligare information, kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, tel 08-601 26 20
Håkan Halen, CFO, Hexagon AB, tel 08-601 2620

Prenumerationsmöjligheter för Hexagons finansiella information finns att
tillgå per e-post på www.hexagon.se.

 Hexagon AB (publ), org.nr 556190-4771 Tel 08-601 26 20
 Box 1112                Fax 08-601 26 21
 131 26 Nacka Strand           www.hexagon.se
                    postmaster@hexagon.se

Hexagon är en teknikkoncern med det långsiktiga målet att vara
nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden.
Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med
minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över
en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon