Boliden Nordic Brass - får klartecken av konkurrensmyndigheterna

15 augusti 2003

Boliden Nordic Brass - får klartecken av konkurrensmyndigheterna Boliden Nordic Brass har nu erhållit ett godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten. Tidigare har också godkännande från den finska konkurrensmyndigheten erhållits. Företaget som bildades av Boliden och Hexagon genom ett joint venture mellan Boliden Gusum AB och Nordic Brass AB, kommer nu att kunna påbörja sin verksamhet från och med 1 september, 2003. - Det är positivt att handläggningen från konkurrensmyndigheterna är klar så att vi kan påbörja fusionen mellan de båda bolagen. Ambitionen är att merparten av förändringarna skall vara genomförda innan utgången av 2003 så att fulla synergier kan uppnås under 2004, säger företagets VD Göran Ek. Det nya bolaget kommer att skapa ett starkt nordiskt mässingsbolag med förutsättningar att möta den ökande konkurrensen från den europeiska mässingsindustrin. Det nya bolagets årsomsättning uppskattas till 500 miljoner kronor. Produktion koncentreras till anläggningen i Gusum. Verksamheten i Västerås avvecklas och delar av produktionsutrustningen flyttas till Gusum. Boliden Nordic Brass kommer att ha produktionskostnader i nivå med de mest lönsamma mässingsbolagen i Europa. Genom koncentration av produktionen uppstår en övertalighet bland de anställda vid båda anläggningarna. Totalt kommer cirka 160 personer att beröras. Inledande diskussioner har påbörjats med berörda fackliga organisationer och personal vid de båda företagen. För ytterligare information vänligen kontakta: Göran Ek, VD Boliden Nordic Brass: tel 021-19 88 00 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon