Boliden Nordic Brass - nordiskt mässingsbolag

27 juni 2003

Boliden Nordic Brass - konkurrenskraftigt nordiskt mässingsbolag Boliden och Hexagon bildar Boliden Nordic Brass AB - ett joint-venture mellan Boliden Gusum AB och Nordic Brass AB. Genom affären skapas ett starkt nordiskt mässingsbolag med förutsättningar att möta den ökande konkurrensen från den europeiska mässingsindustrin. Det nya bolagets årsomsättning uppskattas till 500 miljoner kronor. Produktionen koncentreras till en anläggning i Gusum. Verksamheten påbörjas snarast och merparten av förändringarna beräknas vara genomförd under 2003. Affären och den föreslagna strukturförändringen är förbehållen ett godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Det nya bolagets produktion koncentreras till anläggningen i Gusum. Verksamheten i Västerås avvecklas och delar av produktionsutrustningen flyttas till Gusum. Genom att koncentrera produktionen till en anläggning skapas förutsättningar att driva en långsiktigt lönsam mässingsverksamhet vidare och möta den ökande konkurrensen från främst europeisk mässingsindustri. Produktionskostnaderna i det nya bolaget bedöms att vara i nivå med de mest lönsamma mässingsbolagen i Europa. Verksamheten i det nya bolaget påbörjas snarast och merparten av förändringarna beräknas vara genomförd under 2003. Strukturkostnader kommer primärt att finansieras genom rörelsekapitalrationaliseringar. Fulla synergieffekter beräknas uppnås under 2004. Boliden Gusums kopparrörsverksamhet, som inte ingår i affären, påverkas genom att produktionen flyttas till Bolidens kopparrörsanläggningar i Holland och Belgien medan försäljning och distribution för den nordiska marknaden kommer att ligga kvar inom Boliden Gusum AB. Genom koncentrationen av produktionen skapas en övertalighet bland de anställda vid båda anläggningarna. Totalt kommer cirka 160 personer att beröras. Inledande diskussioner har påbörjats med berörda fackliga organisationer och personal vid de båda företagen. Till ny VD för Boliden Nordic Brass har utsetts Göran Ek, för närvarande verkställande direktör för Nordic Brass AB och till styrelseordförande har utsetts Bengt-Olof Johansson, Direktör för Boliden Fabrication. - Sammanslagningen av de två bolagen är ett sätt att möta en allt hårdare global konkurrens. Mässingsindustrin i Nordamerika påbörjade sin omvandling för åtskilliga år sedan. I Syd- och Mellaneuropa är konkurrenterna, om ännu många till antalet, betydligt större än de de nuvarande nordiska aktörerna var för sig. Vi skapar en plattform för en långsiktig lönsam nordisk aktör, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon. - Affären är industriellt helt riktig och medför betydande synergier. Vi har nu påbörjat den nödvändiga omstruktureringen av den europeiska mässingsindustrin och vi ser en betydande framtida potential för mässingsverksamheten genom att ta aktiv del av denna process, säger Jan Johansson, VD och koncernchef för Boliden. Hexagon och Boliden, som äger Boliden Nordic Brass till lika delar, kommer att redovisa sitt ägande i det nya bolaget som intressebolag. Omstruktureringen kommer endast marginellt att påverka bolagens resultatandel då det nya bolaget aktiverar omstruktureringskostnader. För ytterligare information vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Torbjörn Wistrand, Direktör - operations Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Jan Johansson, VD och koncernchef B-O Johansson, Direktör Boliden Fabrication Boliden Boliden Tel: 08 - 610 16 02 070 217 69 89 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon