Boliden och Hexagon bildar nordiskt mässingsbolag

23 januari 2003

Boliden och Hexagon bildar nordiskt mässingsbolag Boliden och Hexagon har undertecknat en avsiktsförklaring angående bildandet av ett joint-venture mellan Boliden Gusum AB och Nordic Brass AB. Det nya bolaget kommer att ägas till lika delar var av Boliden och Hexagon. Genom sammanslagningen skapas ett starkt nordiskt mässingsbolag med ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Det nya bolagets årsomsättning uppskattas till 500 miljoner kronor. Den europeiska mässingsmarknaden, som idag lider av överkapacitet och svag lönsamhet, står inför en omfattande strukturomvandling. Boliden och Hexagon tar med det nya bolaget aktiv del i den nödvändiga konsolideringen av den europeiska mässingsmarknaden. Genom det nya bolaget skapas också förutsättningar för att möta de ökade kundkraven på produktutbud, flexibilitet och service. "Sammanslagningen av de två bolagen är ett sätt att möta en allt hårdare global konkurrens. Mässingsindustrin i Nordamerika påbörjade sin omvandling för åtskilliga år sedan. I Syd- och Mellaneuropa är konkurrenterna, om ännu många till antalet, betydligt större än de enskilda nordiska aktörerna. Ett nytt bolag skapar en plattform för en långsiktig lönsam nordisk aktör" säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon. "Affären är industriellt helt riktig och medför betydande synergier. Vi har nu påbörjat den nödvändiga omstruktureringen av den europeiska mässingsindustrin och vi ser en betydande framtida potential för mässingsverksamheten inom Boliden genom att ta aktiv del av denna process" säger Jan Johansson, VD och koncernchef för Boliden. Affären är förbehållen ett godkännande av den svenska konkurrensmyndigheten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, Torbjörn Wistrand, VD och koncernchef Direktör - operations Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Jan Johansson, B-O Johansson, VD och koncernchef Direktör Boliden Fabrication Boliden Boliden Tel: 08 - 610 16 02 070 217 69 89 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon