Ordinarie bolagsstämma i Hexagon

7 maj 2003

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I HEXAGON AB Den ordinarie bolagsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 4:60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 9 maj 2003. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början onsdagen den 14 maj 2003. Stämman beslöt att omvälja samtliga styrelseledamöter Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Carl-Henric Svanberg och Ola Rollén. Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 825 000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Melker Schörling och Maths O Sundqvist valdes till ledamöter av nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämma 2004. Stämman upplystes om att styrelsen beslutat att inom styrelsen utse en ersättnings- och en revisionskommitté i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dylika frågor. Ola Rollén konstaterade i sitt VD-tal att Hexagons omvandling som påbörjades i juni 2000 har haft en mycket god utveckling. Omsättningen har ökat med 50 procent till ca 7 GSEK samt resultatet före skatt har ökat med 78 procent till 319 MSEK. Vidare konstaterade Rollén att Hexagons marknadsposition, produktportfölj och organisation är mycket konkurrenskraftig varför bedömningen är att Hexagon skall nå det övergripande målet om en resultattillväxt per aktie om minst 15 procent per år även i framtiden. För ytterligare information: Se delårsrapport avseende första kvartalet som finns tillgänglig på Hexagons hemsida. Ola Rollén, VD & Koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tele: 08 - 601 26 20 Tele: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon