Hexagon genomför företrädesemission

17 april 2002

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater eller Kanada HEXAGON GENOMFöR FöRETRäDESEMISSION 1:4 TILL TECKNINGSKURS 115 SEK PER AKTIE Styrelsen för Hexagon AB (publ) har fastställt villkoren för bolagets nyemission, som aviserades den 11 april 2002 i samband med Hexagons förvärv av mätteknikföretaget CE Johansson. Styrelsens emissionsbeslut, som är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som skall hållas den 6 maj 2002 i omedelbar anslutning till bolagets ordinarie bolagsstämma, innebär att bolagets aktieägare får teckna en ny aktie för varje fyrtal gamla aktier. Aktier av serie A respektive serie B berättigar till teckning av aktier av serie A respektive serie B. Emissionskursen är 115 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst cirka 425 MSEK, före emissionskostnader. Skälet till nyemissionen är, som tidigare angivits, att Hexagon planerar att fortsätta sin expansion inom mätteknikbranschen under 2002. Därutöver avser Hexagon även att genomföra förvärv inom övriga affärsområden i syfte att stärka vissa verksamheter inom dessa. Styrelsen för Hexagon bedömer att bolaget, för att kunna ta tillvara de förvärvsmöjligheter som för närvarande finns och därmed ges möjlighet till att expandera i önskad takt, behöver ett kapitaltillskott från aktieägarna. Melker Schörling med 24,2 procent av aktiekapitalet och Maths O. Sundqvist med 12,6 procent av aktiekapitalet i Hexagon, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive andelar i bolaget. Därutöver har Melker Schörling garanterat ytterligare 20 procent av emissionen. Andra ägare, som representerar ytterligare 8 procent av aktiekapitalet, har förklarat att de är positiva till nyemissionen och har för avsikt att teckna sina andelar av emissionen. Tidplanen för nyemissionen har fastställts enligt följande: 6 maj Extra bolagsstämma i anslutning till ordinarie bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission 10 maj Första dag aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen 14 maj Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Hexagons aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen 15 maj Prospekt skickas till aktieägarna 17 maj-4 juni Handel med teckningsrätter 17 maj-7 juni Teckningstid För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och Håkan Halén, CFO koncernchef Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Hexagon i samband med emissionen. Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år. Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon