Hexagon förvärvar ledande mjukvarubolag i Italien

4 oktober 2002

HEXAGON FÖRVÄRVAR LEDANDE MJUKVARUBOLAG I ITALIEN Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har avtalat om att förvärva samtliga aktier i det italienska bolaget MIRAI S.R.L. Förvärvet förväntas bidra positivt till Hexagons resultat från tillträdesdagen, som beräknas ske den 31 oktober 2002. MIRAI är en italiensk mjukvaruutvecklare grundad 1989, med kontor i Bologna och Turin. Sedan 1998 har huvudinriktningen legat på mjukvara för det sk. sheet metal området, det vill säga applikationer för mätning och design av plåtdetaljer. Kunderna återfinns framförallt inom bil- och flygindustri. Antalet anställda är 26 och omsättningen drygt 25 MSEK. Verksamheten kommer att drivas vidare med MIRAI som separat enhet inom Hexagon Metrology och dess grundare, Maurizio Schipa, kvarstår som VD. Produktfamiljen SurferNT kommer även fortsättningsvis att erbjudas andra mätteknikaktörer. Mirai kommer även att utveckla en länk mot Hexagon Metrologys basmjukvara PC-DMIS. Därigenom kan PC-DMIS erbjuda samma funktionalitet som Surfer NT för Sheet metal marknaden. Denna integrerade produkt beräknas vara tillgänglig på marknaden från och med hösten 2003 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon