Hexagon förvärvar C E Johansson

11 april 2002

HEXAGON FÖRVÄRVAR MÄTTEKNIKFÖRETAGET CE JOHANSSON OCH AVSER GENOMFÖRA NYEMISSION ·Hexagon förvärvar mätteknikföretaget CE Johansson som omsätter cirka 170 MSEK per år och har verksamhet i Norden, Frankrike, England, Italien och Tyskland ·Genom förvärvet stärker Hexagon sin position inom mätteknik i Europa samt sin globala ställning inom medicinsk mätteknik ·För att finansiera förvärvet samt ge kapacitet för ytterligare förvärv avser Hexagon att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ·Emissionsbeloppet kommer att uppgå till cirka 400 MSEK. Cirka 57 procent av emissionen är garanterad. Därutöver har ägare som representerar ytterligare 8 procent av kapitalet förklarat att de är positiva till nyemissionen och har för avsikt att teckna sina andelar · Förvärvet Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, bildades under föregående år i samband med Hexagons förvärv av Brown & Sharpe. Omstruktureringen av Brown & Sharpe fortskrider enligt plan och affärsområdets omsättning under 2002 beräknas uppgå till ca 3 GSEK. Hexagon Metrology är världsledande inom mätteknikområdet med egen tillverkning av koordinatmätmaskiner (CMM:S), mjukvara och handverktyg vid 7 tillverkande enheter i olika delar av världen. Omfattande eftermarknadsaffärer utgår från 25 regionala s.k. precisionscenter som ansvarar för uppgradering av maskiner och mjukvara, utbildning, kontrakterat underhåll m.m. Hexagon Metrology har idag slutit avtal om förvärv av mätteknikföretaget CE Johansson från det amerikanska bolaget Newport Corporation. CE Johansson har verksamhet i Norden, Frankrike, England, Italien och Tyskland och omsätter cirka 170 MSEK per år. Bolaget har cirka 150 anställda. Förvärvet som är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande beräknas ske per den 1 maj 2002. Affären förväntas påverka affärsområdets resultat positivt redan under innevarande år samt medföra ett antal positiva synergier. Genom förvärvet av C E Johansson stärker Hexagon Metrology sin ledande position i Europa med ytterligare ett starkt och inarbetat varumärke. Förvärvet medför även att Hexagon stärker sin globala ställning inom medicinsk mätteknik där CE Johansson bl.a. är underleverantör till Elektas strålbehandling med Leksell Gamma Knife. På den nordiska och europeiska marknaden kommer CE Johansson att marknadsföra sina produkter samt ytterligare utveckla tillhörande eftermarknadsaffärer, i enlighet med det koncept Hexagon Metrology framgångsrikt utvecklat på ett stort antal marknader i hela världen. Nyemissionen Mätteknikbranschen är fragmenterad varför förvärvet av CE Johansson skall ses som ett av flera förvärv som Hexagon planerar i sin fortsatta expansion inom detta område under 2002. Därutöver avser Hexagon även att genomföra förvärv inom övriga affärsområden i syfte att stärka vissa verksamheter inom dessa. Förvärven kan delvis finansieras genom internt genererade medel. Styrelsen för Hexagon bedömer dock att bolaget, för att kunna ta tillvara de förvärvsmöjligheter som för närvarande finns och därmed ges möjlighet till att expandera i önskad takt, behöver ett kapitaltillskott från aktieägarna. Mot bakgrund av vad som angivits ovan avser styrelsen för Hexagon att omkring den 16 april 2002 besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för Hexagons aktieägare. Emissionsbeloppet kommer att uppgå till cirka 400 MSEK. Emissionen kommer att vara villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma, som beräknas hållas den 6 maj 2002 i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Prospekt beräknas komma att distribueras omkring den 14 maj 2002 och teckningsperioden för emissionen beräknas löpa 17 maj - 7 juni 2002. Melker Schörling med 24,2 procent av aktiekapitalet och Maths O. Sundqvist med 12,6 procent av aktiekapitalet i Hexagon, har förbundit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive andelar i bolaget. Därutöver har Melker Schörling garanterat ytterligare 20 procent av emissionen. Andra ägare, som representerar ytterligare 8 procent av aktiekapitalet, har förklarat att de är positiva till nyemissionen och har för avsikt att teckna sina andelar av emissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år. Enskilda Securities är rådgivare till Hexagon i samband med emissionen

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon