Pressrelease från Hexagons bolagsstämma

3 maj 1999

Pressrelease från Hexagons bolagsstämma Hexagons bolagsstämma, som hölls idag den 3 maj 1999 i Stockholm, samlade cirka 200 deltagare. På stämman behandlades sedvanliga stämmoärenden, däribland disposition av 1998 års resultat och val av styrelseledamöter. Utdelning Bolagsstämman beslutade att fastställa utdelningen till 5,00 kronor (5,00) per aktie, vilket är i överensstämmelse med Hexagons utdelningspolicy. Utdelningen utgör 36 % (26) av vinsten per aktie efter full skatt och 5,1 % (5,5) av koncernens justerade egna kapital. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 6 maj 1999 och utdelningen beräknas utbetalas den 14 maj 1999. Val av styrelse Styrelseledamöterna Maths O Sundqvist, Börje Andersson, Hans Nergårdh och Sven Ohlsson omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Melker Schörling och Carl- Henric Svanberg. VD Börje Anderssons anförande (referat) Börje Andersson inledde med att konstatera att Hexagonkoncernen under den senaste femårsperioden ökat sitt resultat från 129 Mkr till 313 Mkr och att faktureringen ökat från 1,6 miljarder kronor 1994 till nära 5,0 miljarder kronor 1998. Resultatet 1998 ökade med 3 %, från 304 Mkr till 313 Mkr, exklusive den reavinst om 84 Mkr som uppkom i samband med noteringen av Svedbergs 1997. Resultatet för första kvartalet 1999 uppgick till 58 Mkr (63). Den avmattning i konjunktur och orderingång som kunde märkas i slutet av 1998 har fortsatt och påverkat faktureringen negativt. Avslutningsvis angav Andersson följande prognos för helåret 1999: "Mot bakgrund av första kvartalets svaga orderingång och rådande konjunkturläge bedöms resultatet för 1999 att väsentligt understiga fjolårets". HEXAGON AB (publ)

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon