Årsredovisning 2005

21 mars 2006

Genom förvärvet av Leica Geosystems stärkte Hexagon sin ställning som den världsledande leverantören inom flerdimensionell mätteknik.

Affärsområdet Hexagon Automation och SwePart Verktyg avyttrades som ett naturligt steg i Hexagons strategi att fokusera verksamheten mot mätteknik och polymerer.

Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 9 637 MSEK (8 256).

Rörelseresultatet, exklusive realisationsresultat och övriga poster av engångskaraktär, ökade med 35 procent till 923 MSEK (686).

Resultatet per aktie ökade med 38 procent till 10,27 SEK (7,44).

Aktiekursen ökade med 124 procent och uppgick vid utgången av året till 237 SEK (106).

Hexagonaktien har framgångsrikt noterats på SWX Swiss Exchange.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 3,00 SEK (2,00) per aktie.

Årsredovisning 2005 finns tillgänglig i två format - PDF och HTML. Vänligen välj nedan.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon