Ordinarie bolagsstämma i Hexagon

2 april 2004

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 på IngenjörsVetenskapsAkademin, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 25 april 2004. Införandet måste dock, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 23 april 2004,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hexagon AB, "Bolagsstämma", Box 1112,
131 26 Nacka Strand, eller per telefon 08-601 26 20, eller per telefax 08-601 26 21, eller per e-post christina.ros@hexagon.se, senast torsdagen den 29 april 2004, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolags-
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 23 april 2004, vilket innebär att aktieägare måste meddela sin önskan härom till förvaltaren i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

 Förslag till dagordning
 1 Stämmans öppnande. 
 2 Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens 
 val av sekreterare.
 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4 Godkännande av dagordning.
 5 Val av en eller två justeringsmän.
 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7 a) Verkställande direktörens redogörelse.
  b) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete.
  c) Redogörelse för arbetet i ersättnings- och revisionskommittéerna.
 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003.
 9 Beslut om 
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2003,
  b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, även innefattande utdelning av bolagets innehav av aktier i VBG AB, samt beslut om avstämningsdag samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11 Beslut om arvoden till styrelsen.
 12 Val av styrelse.
 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14 Beslut om arvode till revisor.
 15 Val av revisor.
 16 Val av ledamöter till nomineringskommittén.
 17 Godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m (LEO-lagen) av Tecla ABs överlåtelse av Metodsvets i Kungälv AB.
 18 Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman
Aktieägare som tillsammans representerar drygt 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de avser att stödja styrelsens förslag enligt punkterna 9b) och 13-15, nomineringskommitténs förslag enligt punkterna 10-12, godkännande enligt punkt 17, samt att de för egen del lämnar förslag enligt punkt 16.

Punkt 9b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2003 med 4 kronor 60 öre per aktie.

Styrelsen föreslår vidare utdelning av Hexagons totala aktieinnehav om 1.404.823 B-aktier i det O-listenoterade bolaget VBG AB i proportion till aktieägarnas innehav av aktier i Hexagon. Förslaget innebär att för varje 13,16285 A- och/eller B-aktier i Hexagon erhålls 1 B-aktie i VBG. På grund av utdelningsrelationen kommer samtliga aktieägare i Hexagon att erhålla andelar av aktie i VBG. Sådana andelar kommer att automatiskt sammanläggas och säljas för aktieägarnas räkning, varefter aktieägarna erhåller sin andel av försäljningslikviden kontant.

Som avstämningsdag för ovanstående utdelningar föreslås måndagen den 10 maj 2004. Om bolagsstämman beslutar enligt dessa förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg omkring torsdagen den 13 maj 2004. Den som då är berättigad till utdelning kommer att erhålla kontantlikvid respektive VP-avi utvisande innehavet av aktier i VBG.

Punkt 10
Antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken utan suppleanter.

Punkt 11
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 975.000 kronor att fördelas efter styrelsens beslut mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Punkt 12
Omval av samtliga styrelseledamöter Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh,
Carl-Henric Svanberg och Ola Rollén samt nyval av Marianne Arosenius.

Marianne Arosenius, född 1962, är civilingenjör från KTH och har en MBA från Harvard. Under många år har Marianne Arosenius haft ledande befattningar inom olika delar av ABB-koncernen. Hon var fram till 2003 Vice President i Allgon System AB och dessförinnan VD i Softronic AB. Arosenius bedriver för närvarande egen konsultverksamhet och är styrelseledamot i Bindomatic AB.

Punkt 13
I enlighet med förslag från revisionskommittén, föreslås val av ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14
I enlighet med förslag från revisionskommittén, skall revisor under tillämplig mandatperiod erhålla ersättning enligt räkning.

Punkt 15
I enlighet med förslag från revisionskommittén, föreslås val av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Peter Lander som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år.

Punkt 16
Vid ordinarie bolagsstämma 2003 inrättades en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Inför bolagsstämman 2005 föreslås nomineringskommittén oförändrat bestå av två ledamöter, och att omval sker av Melker Schörling och Maths O Sundqvist som ledamöter av nomineringskommittén.

Punkt 17
Stämman föreslås godkänna det av Hexagon helägda dotterbolaget Tecla ABs överlåtelse av samtliga aktier i Metodsvets i Kungälv AB till Fiveowner AB genom överlåtelseavtal daterat den 19 november 2003. Fiveowner AB ägdes vid överlåtelsetidpunkten av personer anställda i bolag inom Hexagonkoncernen, varför LEO-lagen är tillämplig. Köpeskillingen uppgick till 3.600.000 kronor. Tillträde skedde den 2 januari 2004, villkorat av bolagsstämmans i Hexagon godkännande av överlåtelseavtalet enligt LEO-lagen. Bolagsstämmans beslut skall biträdas av aktieägare med minst 90 procent av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och en separat informationsbroschyr om utdelningen av Hexagons aktier i VBG kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Nacka Strand från och med onsdagen den 21 april 2004. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.hexagon.se och på bolagsstämman.

Nacka Strand i april 2004
Styrelsen
HEXAGON AB (publ)

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra af-färsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon