Ordinarie och extra bolagsstämma i Hexagon

6 maj 2002

ORDINARIE OCH EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXAGON AB Den ordinarie stämman fastställde utdelningen till aktieägarna till 5 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 10 maj 2002 och utdelningen beräknas utbetalas via VPC AB den 15 maj 2002. Den ordinarie stämman beslöt vidare att omvälja styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Carl-Henric Svanberg och Ola Rollén. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Melker Schörling som styrelsens ordförande. Som en konsekvens av den omstrukturering som pågår inom koncernen beslöt stämman att revisionsarbetet skall utföras av en revisionsfirma. Stämman beslöt därmed att entlediga revisorerna Peter Pankko och Gilbert Larsson från sina uppdrag som revisor respektive revisorssuppleant. Ola Rollén konstaterade i sitt VD-tal att Hexagons genomför ett omfattande utvecklingsprogram för att transformera Hexagon från ett traditionellt svenskt konglomerat till en fokuserad teknikkoncern med internationell inriktning. Koncernens årliga faktureringstakt ligger för närvarande på 7,2 GSEK men att den föreslagna nyemissionen kommer att möjliggöra en ytterligare expansion av verksamheten. Avslutningsvis konstaterade Rollén att Hexagons utvecklingsmöjligheter är betydande. Genom den förändrade koncernstrukturen samt de positiva effekter som kommer att erhållas från genomförda rationaliseringsprojekt har en ny stark plattform byggts för en framtida god omsättnings- och resultattillväxt. Efter ordinarie bolagsstämma inleddes extra bolagsstämma med anledning av styrelsens beslut till nyemission. Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 16 april 2002 om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Hexagon. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 36.982.950 SEK från nuvarande 147.931.820 SEK till högst 184.914.770 SEK, genom nyteckning av högst 3.698.295 aktier, varav högst 210 000 aktier av serie A och högst 3.488.295 aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 115 SEK per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Hexagon högst cirka 425 MSEK före emissionskostnader. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 14 maj 2002 och teckning av aktier skall ske under tiden fr.o.m. den 17 maj 2002 t.o.m. den 7 juni 2002. För ytterligare information: Se delårsrapport avseende första kvartalet som finns tillgänglig på Hexagons hemsida. Ola Rollén, VD och koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år. Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon