Kallelse till ordinarie bolagsstämma

3 april 2001

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Hexagon AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 7 maj 2001, klockan 17.00 på IngenjörsVetenskapsAkademin, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 april 2001 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Hexagon AB, Box 1112, 131 26 Nacka Strand, telefon 08-601 26 20, telefax 08-601 26 21 senast onsdagen den 2 maj 2001, klockan 12.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets- handlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga på bolags- stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2001. Förslag till dagordning 1 Stämman öppnas. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens val av sekreterare 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordning 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Anförande av verkställande direktören 7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma hållits 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt till revisorer och revisorssuppleanter 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 14 Beslut om ändring av bolagsordningen 15 Godkännande enligt lag om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. ("Leolagen") avseende försäljning av dotterbolag 16 Övriga frågor 17 Stämman avslutas Aktieägare som tillsammans representerar cirka 64 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget att de avser stödja följande förslag: Punkt 9 Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000 med 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 10 maj 2001. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg den 15 maj 2001. Punkt 11 Antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken utan suppleanter. Punkt 12 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 530 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna med undantag för sådan ledamot som är anställd i bolaget. Det föreslås att revisorerna ersätts för utfört arbete enligt räkning Punkt 13 Omval av ordinarie styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Ola Rollén och Carl-Henric Svanberg. Sven Ohlsson har inför årets bolagsstämma avböjt omval. Punkt 14 Förslag till ny lydelse: §3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län. §5 Vid röstning på bolagsstämma medför en aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. §6 Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Ledamöter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. §7 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter för dem. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill slutet av ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. §11 Strykes. Gammal lydelse: §3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Landskrona. §5 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Vid röstning på bolagsstämma medför en aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. §6 Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. §7 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter för dem. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill slutet av ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. §11 Bolagsstämma kan endera hållas i Landskrona Kommun, Göteborgs kommun, Jönköpings Kommun, Stockholms kommun eller i Sundsvalls Kommun. Punkt 15 Hexagon AB har under februari 2001 undertecknat avtal om försäljning av koncernbolaget Johnson Metall Bearing Components AS i Norge, med tillhörande dotterbolag Johnson Metall Inc. i USA. Köpare är bolagets VD, Arvid Bjørnstad, varför överlåtelsen är villkorad av bolagsstämmans godkännande enligt den så kallade Leolagen. Värderingsutlåtande avseende den föreslagna försäljningen har i enlighet med tillämpliga och för Hexagon AB bindande rekommendationer på aktiemarknaden inhämtats från oberoende expert samt har styrelsen i enlighet därmed upprättat en redogörelse för försäljningen. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte värderingsutlåtande och styrelsens redogörelse för den föreslagna försäljningen enligt punkt 15 finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 23 april 2001. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Välkomna! Landskrona i april 2001 Styrelsen Hexagon AB (publ)

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon