Hållbar drift

Stränga hållbarhetskrav i vår egen verksamhet och värdekedja.

Inspirerar till grönare beteenden


Mänskligheten står inför ett kritiskt ögonblick. Vi är stolta över att stödja aktiviteter som minskar vår miljöpåverkan, upprätthåller mänskliga rättigheter och säkerhet, lockar och behåller talanger och mildrar miljörisker samtidigt som vi stimulerar till innovation. Som en hållbarhetspartner deltar vi i våra kunders och myndigheters klimatplaner och policyer och inspirerar andra till en grönare och rättvisare strategi.Xalt AI 

Åtaganden:

 • Minska utsläppen av växthusgaser i vår verksamhet och verksamhet
 • Minska avfallet i fabriker och kontor och implementera processer för hållbar resurshantering
 • Minska påfrestningarna på vatten och luftkvalitet från vår egen verksamhet och leveranskedja
 • Strikt följa kemikaliesäkerhetsbestämmelserna, inklusive EU-direktivet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH, EC1907/2006) där det är tillämpligt
 • Integrera hållbarhetsöverväganden i produktutveckling, design och produktionsprocesser
 • Skapa en kultur av hållbarhet och rättvisa bland anställda
 • Vara en förebild i hanteringen av miljöfrågor
 
Xalt AI 

Insatser:

 • Implementera ett miljöledningssystem (ISO 14001-certifiering eller motsvarande) i våra större produktionsanläggningar
 • Genomföra en bilpolicy som minskar växthusgasutsläppen
 • Öka andelen förnybara energikällor i vår energimix
 
Xalt AI 

Mål:

 • Bli koldioxidneutral i fråga om våra utsläpp Scope 1 och 2 senast 2030
 • Bli koldioxidneutral över hela vår värdekedja (Scope 1, 2 och 3) senast 2050