Hållbarhet

Ekonomisk tillväxt behöver inte ske på bekostnad av planeten och mänskligheten.

Vision

Hexagons vision är en framtid där data utnyttjas fullt ut och autonomt, så att näringslivet, industrin och människan kan utvecklas på ett hållbart sätt. En värld där ekonomisk tillväxt inte behöver ske på bekostnad av planeten och mänskligheten. Som en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar möjliggör Hexagons innovativa lösningar ökad hållbarhet genom förbättrad effektivitet, kvalitet och säkerhet för ett brett urval av branscher och samhällen.


Vårt mantra – gör gott genom att göra rätt

Hexagon har ett enkelt men viktigt syfte – att bygga en autonom framtid med hjälp av data.I en autonom värld kommer våra kunder inte bara kunna förbättra sina resultat, utan samtidigt också främja en mer hållbar planet.

Genom att sätta data i arbete för att uppnå en allt mer autonom framtid driver vi hållbarhet genom effektivitetsvinster, ökad säkerhet, förbättrad produktivitet och minskat svinn – precis de affärsresultat som våra kunder söker. Vi anser att hållbarhet och ekonomisk tillväxt går hand i hand och bör uppnås på ett kostnadsoptimalt sätt.

Hexagons hållbarhetsarbete är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet och våra kärnvärden. Vi anser att vår hållbarhetsresa definieras både av den roll våra produkter och lösningar spelar på marknaden, och av våra egna processer och handlingar.

Hexagon tar ett helhetsgrepp inom hållbarhet och vilket innebär att vi ser till påverkan på miljö, sociala effekter och bolagsstyrning (ESG) i hela värdekedjan. Hållbarhet är avgörande för företagets framgång och driver lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde. Alla handlingar bör präglas av expertis, god affärsetik och ansvarsskyldighet.  


Fem fokusområden där Hexagon kan ha störst inverkan:


Website-graphic (1)Övergripande ESG-mål

  • År 2030: vara koldioxidneutrala i Scope 1 och 2
  • År 2050: vara koldioxidneutrala genom hela värdekedjan, Scope 1, 2 och 3
  • År 2023: genomföra hållbarhetsrevisioner av samtliga direktleverantörer i riskområden
  • År 2025: uppnå minst 30 procent kvinnor i ledande befattningar

För mer information, se Hexagons hållbarhetsstrategi här.

Nu kommer R-evolution

I februari 2021 lanserade Hexagon R-evolution, ett nytt affärsinitiativ för att driva på utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete vilket inkluderar klimatmål i syfte att betydligt minska sitt koldioxidavtryck.

R-evolution kommer att investera i och svara för skötseln av vinstdrivna projekt som drar fördel av Hexagons teknologier för att accelerera omställningen till en hållbar ekonomi. De första investeringarna, som fokuserar på förnyelsebar energi, avser byggande och drift av anläggningar för solenergi i Andalusien i Spanien, vars energiproduktion kommer att medföra en minskning av utsläpp motsvarande 50 000 ton CO2-ekvivalenter per år jämfört med elnätets residualmix.

Läs mer om detta ambitiösa initiativ.

Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.

Vi måste lyckas med hållbarheten. Nu.

Nu kommer R-evolution - ett nytt affärsinitiativ som fokuserar på en hållbar framtid.